Industrie is het geheel van activiteiten die gericht zijn op de productie van goederen en diensten door middel van arbeidskracht, machines en technologische processen. Het omvat zowel de productie van grondstoffen als de verwerking van deze grondstoffen tot eindproducten.

Kenmerken van een industrie

 • Een industrie is het deel van de economie dat wordt gekenmerkt door de productie en verwerking van materiële goederen of artikelen in fabrieken en ondernemingen.
 • Het is een belangrijk onderdeel van de economie.
 • De industrie is een sector die grondstoffen omzet in producten en diensten.
 • Het woord “industrie” is afgeleid van het Latijnse “industria”, wat “werk” of “arbeid” betekent.

Soorten industrieën

Er zijn verschillende soorten industrieën, elk met hun eigen unieke kenmerken en processen. Hieronder worden de belangrijkste soorten industrieën besproken:

1. Primaire Industrie

De primaire industrie omvat activiteiten die zich bezighouden met de extractie en productie van grondstoffen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Landbouw
 • Mijnbouw
 • Visserij
 • Bosbouw

2. Secundaire Industrie

De secundaire industrie richt zich op de verwerking van grondstoffen tot afgewerkte producten. Dit omvat:

 • Productie en fabricage
 • Bouw en constructie
 • Chemische industrie
 • Automobielindustrie

3. Tertiaire Industrie

De tertiaire industrie, ook wel de dienstensector genoemd, biedt diensten in plaats van goederen. Voorbeelden zijn:

 • Detailhandel
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Financiële diensten

4. Quartaire Industrie

De quartaire industrie omvat de sectoren die kennis en informatie verstrekken. Dit omvat:

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Informatietechnologie
 • Consultancy
 • Media en communicatie

Classificatie van industrieën

 • De industrie kan worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: productie van materiële goederen en productie van diensten.
 • Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
 • De SBI deelt de activiteiten van bedrijven, verenigingen, overheidsorganen etc. naar zes niveaus in.

Duurzaamheid en milieu-impact

Duurzaamheid in de industrie

 • Wereldwijd is de industrie verantwoordelijk voor circa 18 procent van alle door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen.
 • Vele industrieën werken om deze reden aan verduurzaming door vermindering van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en vervuiling.
 • Voorbeelden van duurzame industrieën zijn de biotechnologie en de hernieuwbare energie.

Milieu-impact van de industrie

Hoewel industrie veel voordelen biedt, heeft het ook negatieve effecten op het milieu. Belangrijke milieuaspecten zijn onder andere:

 • Industrieën kunnen lucht-, water- en bodemverontreiniging veroorzaken door de uitstoot van schadelijke stoffen en afval.
 • Intensieve industriële activiteiten kunnen leiden tot de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zoals mineralen, water en bossen.
 • De uitstoot van broeikasgassen door industriële activiteiten draagt bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering.
 • Industrieën produceren grote hoeveelheden afval, die op een verantwoorde manier moeten worden beheerd om negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Trends en ontwikkelingen

 • De industrie is constant in beweging en ontwikkeling.
 • Nieuwe trends en ontwikkelingen in de industrie zijn onder andere de digitalisering en de circulaire economie.
 • Andere woorden voor industrie zijn fabriekswezen, nijverheid, bedrijfsleven, economische activiteit, productie en fabricage.